Výberové konanie- riaditeľ/ka MŠ

 27.08.2021

erb obce                   O b e c      V e ľ o p o l i e

v y h l a s u j e  podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                               VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Materskej školy vo Veľopolí

Riaditeľ/riaditeľka musí  spĺňať v zmysle zákona 138/2019 

   - odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy           

 - dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou

   - najmenej päť rokov pedagogickej praxe

- bezúhonnosť

- ovládanie štátneho jazyka

- zdravotná spôsobilosť

Iné požiadavky:

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - znalosť práce s počítačom.

   - ovládanie školskej legislatívy, problematika riadenia školy

Požadované doklady :

   - prihláška do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - úradne overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní prvej atestácie

   - doklady o dĺžke pedagogickej praxe

   - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

   - písomný návrh koncepcie  rozvoja materskej školy

   - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.

    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Platové podmienky:

    - plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone   práce vo verejnom záujme 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, alebo osobne doručte do 28.09.2021 na adresu: Obecný úrad Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31

Obálku označte: „ Výberové konanie –  MŠ Veľopolie „Neotvárať „

   Dátum a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí splnia podmienky,

najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

                                                                               

   Veľopolie, 27.08.2021                                                          Ing. Valéria Klapáčová                                                                    

                                                                                                            starostka obce

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár