Obec Veľopolie rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie výrub stromov

 25.04.2018

OBEC VEĽOPOLIE

                                                              067 31 Udavské ________________________________________________________________________________

Č. j. 6/2018                                                                                                     Veľopolie, 24.04.2018      

                                       

                                                 V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A                                                                      

R O Z H O D N U T I E

Obec Veľopolie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody  podľa § 1 ods.2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti Eustream a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava v zastúpení GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona a v súlade s ustanoveniami   zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva pre

žiadateľa: Eustream a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava v zastúpení GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad,

 s ú h l a s

na výrub 1ks stromov a 626,00 m2 krovín,  rastúcich k. ú. Veľopolie v  súvislosti s  realizáciou líniovej stavby: „ Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“

Jedná sa o  dreviny :

  1. Stromy

Katastrálne  územie

Lokalita

Slovenský názov

Latinský názov

Skupina

Počet

Priemer

Obvod v cm

Veľopolie

96

vŕba_biela

Salix alba

3

1

22

70

  1. Kríky

Katastrálne  územie

Lokalita

Slovenský názov

Latinský názov

Skupina

Výška (cm)

Výmera m 2

Veľopolie

98

ruža šípová

Rosa canina

3

200

28

Veľopolie

98

baza_čierna

Sambucus nigra

3

100

28

Veľopolie

97

baza_čierna

Sambucus nigra

3

300

37

Veľopolie

97

plamienok

Clematis vitalba

3

50

37

Veľopolie

96

baza_čierna

Sambucus nigra

3

300

561

Veľopolie

96

plamienok

Clematis vitalba

3

50

561

Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné podmienky vykonávania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :

1. Výrub drevín je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho obdobia a v období vegetačného pokoja v termíne od 1. septembra do 31. marca a to len u drevín, ktoré boli  označené podľa vyhlášky.

2. Po tomto termíne bude výrub ukončený a drevná hmota uložená mimo plôch výrubu na jej ďalšie spracovanie.

3.Výrub je možné vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Pri realizácii nevyhnutných prác a pri približovaní dbať na minimalizáciu akýchkoľvek  

negatívnych vplyvov na prírodné prostredie konkrétnej lokality i širšieho okolia. Práce vykonávať tak, aby dochádzalo k minimálnemu poškodeniu vegetačného a pôdneho krytu lokalít, ktorých by sa výrub, resp. náležitá stavebná činnosť netýkala. Využívať existujúce cesty.

5. Zabezpečiť zodpovedajúci technický stav strojov tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy a vody pohonnými látkami alebo mazivami.

6. Odvoz vyrúbanej drevnej hmoty vykonať urýchlene (najneskôr do 31.3.). Nahádzaná haluzina je potencionálnym hniezdiskom pre drobné spevavce.

V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť vykonať náhradnú výsadbu, za týchto podmienok:

1) vysadiť 2 ks drevín druhu jedľa normandská na pozemku par.č. KNC 3, ktorého vlastníkom nie je žiadateľ, sadenice budú min. 1,5 m vysoké ,

2) výsadbu žiadateľ uskutoční vo vegetačnom období (od 1. apríla do 30. septembra) na vlastné náklady, v termíne do 24 mesiacov od uskutočnenia výrubu, 

3) žiadateľ tunajšiemu správnemu orgánu písomne oznámi presný dátum začiatku a  konca realizácie výrubu predmetnej vegetácie,

4) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia; v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnej výsadby vykoná žiadateľ dosadbu,

5) žiadateľ doručí na OcÚ Veľopolie doklad o vykonaní náhradnej výsadby, resp. dosadby.

         

            Z  dôvodov  uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka   konania alebo z  vlastného podnetu toto rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Výkon činností povolenej rozhodnutím, ktoré bolo vydané na dobu určitú, možno na návrh účastníka konania za splnenia ostatných zákonom daných podmienok, rozhodnutím predĺžiť.

          Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

                                     

O d ô v o d n e n  i  e :

            Žiadateľ  Eustream a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava v zastúpení GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad požiadala  o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromov a 626,00  m2 krovín, ktoré rastú na pozemkoch  k.ú. Veľopolie. Žiadosť bola odôvodnená tým, že výrub je nevyhnutý z dôvodu výstavby „Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko, líniová stavba. V  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v  znení neskorších zmien a doplnkov v  prípade, že sa jedná o  líniovú stavbu, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť, správny orgán neskúma parcelné čísla a  druh pozemkov. V  zmysle tejto vyhlášky súčasťou podania neboli ani súhlasy vlastníka, správcu prípadne nájomcu.

Tunajší správny orgán dňa 24.01.2018 zverejnil informáciu o podanej žiadosti na internetovej stránke Obce Veľopolie. V  lehote stanovenej na prihlásenie  do konania sa neprihlásili žiadni účastníci konania. Dňa  25.01.2018 správny orgán upovedomil  známych účastníkov konania o predĺžení lehoty  o 90 dní na vybavenie podania. Správny orgán oznámil začatie konania  listom č.j. 6/2018 zo dna 25.02.2018 a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.  Oznámenie bolo doručované verejnou vyhláškou zverejnené na verejnej  tabuli obce.  Vyhláška bola na obci zvesená dňa 12.03.2018. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky k odstráneniu drevín a krovín oznámiť najneskôr na ústnom pojednávaní a do podkladov bolo možno nahliadnuť na Spoločnom  obecnom úrade Ptičie so sídlom Kukorelliho 34 (budova Mestského úradu v Humennom, 5. poschodie).

Na ústnom pojednávaní  a miestnej obhliadke dňa 21.03.2018 bolo zistené, že  dreviny určené na výrub rastú v jednotlivých lokalitách v 21 až 33 metrov širokom pracovnom  pruhu v trase líniovej stavby „ Prepojovacieho  plynovodu Poľsko – Slovensko“ v katastrálnom území Veľopolie.  Dotknutému územiu sa neposkytuje územná ochrana podľa § 17 až 31 zákona o ochrane prírody a krajiny a platí v ňom 1. stupeň ochrany prírody podľa §12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Boli posúdené dôvody výrubu požadovaných stromov a kríkov.  Dreviny určené na výrub boli vyznačené oranžovou farbou. Zároveň žiadateľovi správny orgán podľa ustanovení § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody uložil povinnosť vykonať náhradnú výsadbu a následnú starostlivosť o vysadenú drevinu, ako aj podmienky vykonania činnosti podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody.

            Na pojednávaní neboli zo strany zúčastnených účastníkov konania vznesené také námietky a  záporné stanoviská, ktoré by bránili vydaniu súhlasu na výrub predmetnej zelene. Správa CHKO Východné Karpaty ako odborná organizácia ochrany prírody  súhlasí s výrubom na danej trase, pričom konštatuje, že posudzovaný výrub drevín a krovín pri dodržaní podmienok uvedených v odbornom stanovisku č.  CHKO VK/115-001/18 zo dňa 28.03.2018 nebude mať výrazný vplyv na zmenu, alebo ohrozenie súčasného stavu druhov a biotopov na predmetnom území.  Navrhnuté podmienky výrubu uvedené v odbornom stanovisku CHKO VK/115-001/18 boli zapracované do rozhodnutia. Na základe vyššie uvedeného správny orgán s  výrubom predmetnej vegetácie súhlasí.

Správny orgán posúdil predloženú žiadosť a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

           

            Podľa § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Veľopolie. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

                                                                                              Ing. Valéria Klapáčová

                                                                                                      starosta obce

Toto  rozhodnutie   má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesená dňa. 25.4.2018                                                   Zvesená dňa........................................

Podpis, pečiatka                                                                    Podpis, pečiatka

Doručí sa: /do vlastných rúk/

Doručí sa:

1.GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad

2. Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičová 535, 068 01Medzilaborce

1 2 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár