Rekonštrukcia MK

 01.06.2018

                                                                                                                          

Názov projektu:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľopolie

Cieľ a popis projektu:

   Cieľ predkladaného projektu je v súlade s hlavnými cieľmi PRV SR 2014-2020, ako aj s cieľmi opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.2 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – aktivita 1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľopolie.

   Rekonštrukcia miestnej komunikácie bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce Veľopolie. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce.

   Cieľ projektu je jednoznačne a veľmi dobre definovaný v súvislosti s komplexným riešením u žiadateľa s evidentným zlepšením v nadväznosti na primárny cieľ projektu. Jednotlivé činnosti a aktivity komplexne riešia požadovaný stav. Popisom je preukázaná vynikajúca vhodnosť a účelnosť projektu v nadväznosti na danú hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Veľopolie

Sídlo: Veľopolie 78               

Miesto realizácie projektu: Veľopolie , p.č.  772,773,774                        

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 75 000,00 EUR/25 000,00 EUR

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár