SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Obec leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v doline Laborca.
Je časťou prešovského kraja. Hospodári  na katastri o rozlohe 785 ha. V obci žije 334 ľudí s trvalm pobytom, 10 s prechodným pobytom a je tu 82 trvale obývaných bytov.

V extraviláne obce je dostatok vhodných priestorov tak na bytovú výstavbu ako aj na výstavbu malých priemyselných objektov, ktoré by vhodne doplnili súčastný stav v spracovaní drevnej hmoty. V blízkosti podnikateľských objektov je vybudovaná reštaurácia RANČ..

Obec sa ďalej sa rozrastá čo sa týka počtu obyvateľov i počtu novopostavených alebo zrekonštruovaných domov, nakoľko je tu vybudovaný verejný vodovod, kanalizácia a obec je splynofikovaná.


Projekt cezhraničnej spolupráce

PL – SK 2007 – 2013

"Kultúra bez hraníc. Výstavba a modernizácia Poľsko - Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského mikroregiónu."

Vedúci partner - Gmina Besko
                                                                      
Partneri projektu :

Obec Hankovce  - Obec Dedačov -  Obec Koškovce - Obec Jabloň - Obec Slovenské Krivé - Obec Zbudské Dlhé - Obec Hrabovec nad Laborcom - Obec Ľubiša - Obec Vyšné Ladičkovce - Obec Nižné Ladičkovce - Obec Veľopolie - Obec Udavské – Obec Kochanovce - Obec Rokytov pri Humennom - Obec Lackovce

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným dlhodobým cieľom je rozvoj a upevnenie spolupráce medzi spoločenstvami obcí s perspektívou ďalšieho spoločného rozvoja v oblasti kultúry, športu,vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. Tento cieľ sa dosiahne investíciou do kultúrnej infraštruktúry (výstavba a modernizácia), čo pozitívne ovplyvní vytvorenie základov pre dlhodobú cezhraničnú hospodársku spoluprácu, čo ovplyvní zlepšenie kvality života obyvateľov. Realizácia projektu je nevyhnutná pre rozvoj obcí a regiónov, zlepšenie kvality sociálneho a kultúrneho života pozitívne ovplyvní imidž obcí na poľskej aj slovenskej strane a bude modelovým vzorom realizácie spolupráce pre sociálne a kultúrne oživenie.
Realizácia projektu je v súlade so všeobecným cieľom Programu, ktorým je zväčšenie efektivity regionálnej politiky medzinárodnou propagáciou a spoluprácou, tvorením sietí, výmenou skúseností medzi regionálnymi aj miestnymi inštitúciami.

Špecifické ciele projektu:
 • Posilnenie a prehĺbenie spolupráce medzi obyvateľmi obce Besko a Mikroregiónom Koškovské rozvojom kultúrnych aktivít v novo
 • vzniknutom Kultúrnom dome a modernizovaných infraštruktúrnych objektoch v Mikroregióne Koškovské;
 • zvýšenie kvality života a práce na vidieku;
 • rast turistickej a investičnej aktivity vidieka;
 • uspokojovanie sociálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov vidieka;
 • kultivovanie identity vidieckeho spoločenstva, zachovanie kultúrneho dedičstva a špecifických hodnôt vidieka;
 • propagácia vidieka;
 • udržiavanie lokálnych tradícií
 • eliminovanie prekážok v prístupe obyvateľstva vidieka k plnej kultúrnej, informačnej a vzdelávacej ponuke, čo v budúcnosti by malo
 • znížiť rozdiely medzi mestom a dedinou,
 • vytvorenie spoločnosti otvorenej voči svetu a nepretržitý rozvoj a zvyšovanie kvalifikácií

Výmena vedomostí a skúseností v dlhodobej časovej perspektíve ovplyvní rozvoj priateľstva a spoluprácu medzi miestnymi spoločenstvami obidvoch krajín a prispeje k vypracovaniu modelov sociálnych a kultúrnych aktivít a k vyriešeniu problémov v lokálnom a regionálnom meradle.

Suma finančného príspevku z ERDF:

1 527 295,75 € - 85 % celkových oprávnených nákladov

Územie realizácie projektu:

Obec Besko, okres Sanok, štát Poľská republika,

Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, Okres Humenné, Koškovský mikroregión

"Informácie o projekte  sú zverejnené taktiež na informačnej tabuli umiestnenej pred rekonštruovaným kultúrnym domom“

Čiastková správa o postupe realizácie projektu - SK
Čiastková správa o postupe realizácie projektu - PL
Čiastková správa II.