Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

 15.06.2020

Obec Veľopolie,   Veľopolie 78,  067 31

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí v zmysle §18a, ods.2 zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 72  zo dňa 4.6.2020

                                              vyhlasuje

v o ľ b u   h l a v n é h o    k o n t r o l ó r a   o b c e   V e ľ o p o l i e,

ktorá sa uskutoční dňa 21.08.2020 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľopolí.

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra obce Veľopolie je 0,033  ( 5 hodín mesačne ), s nástupom do pracovného pomeru 1.9.2020.

Kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • ukončené minimálne úplné  stredné vzdelanie
  • prax vo funkcii minimálne 6 rokov

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kontaktné údaje
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas kandidáta so  zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce   
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods.4 písm a) zákona č.330/2007o registri trestov

Termín na doručenie prihlášky:

Termín na doručenie prihlášky je najneskôr 14 dní pred dňom  konania volieb  t.j. do 7.8.2020 do 16.00.hod.  Pri prihláškach zasielaných poštou je rozhodujúci dátum doručenia, nie dátum podania na pošte.

Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášky:

Uchádzač na funkciu  Hlavného kontrolóra obce Veľopolie zašle  prihlášku s požadovanými náležitosťami v  zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ poštou na adresu:  Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské, alebo osobne na Obecný úrad vo Veľopolí.  

Vo Veľopolí, 15.06.2020                                                   Ing. Valéria Klapáčová

                                                                                                  starostka

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár