Ponuka majetku obce na odpredaj

 16.06.2020

Ponuka  na odpredaj prebytočného majetku obce Veľopolie

Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské , IČO 00323748, v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ponúka v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 73 zo dňa 4.6.2020 na odpredaj priamym predajom prebytočnú hnuteľnú vec:

Motorové vozidlo AVIA  A31 K 

r. výroby 1984,  druh: špeciálne (hasičské), vyradené z evidencie motorových vozidiel

Záujemcovia o kúpu vyššie uvedenej hnuteľnej veci doručia svoje písomné ponuky - žiadosti na adresu: Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské najneskôr do 20.08.2020 do  15.00 hod, v ktorej uvedú svoj návrh ceny za vyššie popísanú hnuteľnú vec a termín úhrady kúpnej ceny.

Obálku je potrebné označiť : „Výberové konanie- priamy predaj- neotvárať“.

Výberové konanie uchádzačov sa uskutoční komisionálnym otváraním obálok na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  vo Veľopolí 21.08.2020.

Pred doručením žiadosti o priamy predaj hnuteľnej veci má záujemca možnosť zúčastniť sa obhliadky uvedenej hnuteľnej veci – bližšie informácie na tel. č. 057 7796123, resp.  mail:obecvelopolie@gmail.com.

Zámer odpredať majetok sa zverejňuje od 16.6.2020 na úradnej tabuli obce Veľopolie a na internetovej stránke obce Veľopolie :www.velopolie.sk

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár