Výrub stromov oznámenie o začatí konania

 27.11.2020

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Obec Veľopolie

__________________________________________________________________________

Naše číslo:176/2020

Dátum zverejnenia: 27.11.2020

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Veľopolie.

Žiadateľ: súkromná osoba

Predmet žiadosti: 

Výrub 1 ks dub,  ktoré rastú na pozemku  žiadateľa 119/4 v k.ú. Veľopolie.

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konani najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

                                 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár