Oznámenie o začatí prác "Optická trasa- sieť Orange"

 07.09.2021

M-TEL s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
tel.: +421 55 677 03 78
mtel@mtel.sk
www.mtel.sk
Bankové spojenie: ČSOB a.s. IČO: 36172961
Číslo účtu: SK67 7500 0000 0002 8439 9833 DIČ: 2020043696
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka č.9296/V, Oddiel: Sro IČ DPH: SK2020043696
1/4
V Košiciach, 6.9.2021
VEC: OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov
Spoločnosť Towercom, a. s. IČO: 36 364 568, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ
elektronickej komunikačnej siete v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZEK“), v zastúpení M-TEL, s.r.o., IČO: 36172961, so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, týmto oznamuje začatie stavby a stavebných prác
súvisiacich s realizáciou stavby:
„Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom,a.s. na optickú sieť Orange Slovensko a.s. Optická trasa
Humenné – Medzilaborce“ , časť v okrese Humenné (ďalej len „stavba“).
Stavba bola povolená územným rozhodnutím č. 3386/35768/2021/OÚPVŽPDZ/Amb, dňa 10.8.2021, vydaným stavebným úradom Mesto Humenné. Účelom a
cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej iba „VEKS“) s prepojením na telekomunikačnej stanice mobilnej siete
VEKS za účelom zvýšenia kapacity a kvality služieb v oblasti.
Stavba bude začatá : 20.septembra 2021 a bude realizovaná aj na nehnuteľnostiach v katastrálnom území obcí: Humenné, Lackovce, Kochanovce nad
Laborcom, Udavské, Veľopolie, Ľubiša, Hankovce, Koškovce, Jabloň, Zbudské Dlhé, Hrabovec nad Laborcom s ohľadom na aktuálnu pandemickú
situáciu, na nehnuteľnostiach podľa situácie v prílohe.
Za účelom realizácie stavby vstúpime na tieto nehnuteľnosti v nevyhnutnom čase a v nutnom rozsahu pre jej vybudovanie. Po
ukončení stavebných prác budú nehnuteľnosti uvedené do predošlého stavu.
Realizátorom stavby pre spoločnosť Towercom, a. s. je spoločnosť M-TEL, s.r.o., Košice, kontaktná osoba: p. Hažlinský, t.č.:
0905170460.
Vzhľadom na začatie prác by sme Vás chceli informovať, že v zmysle ust. § 66 ods. 1 ZEK patria stavebníkovi - spoločnosti Towercom
a.s. v súvislosti s predmetnými nehnuteľnosťami viaceré oprávnenia a to v nasledovnom rozsahu:
Podnik (pozn. spoločnosť Towercom, a.s.) môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a
spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
V zmysle ust. § 66 ods. 3 ZEK Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby
nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu
práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa
zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho
upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
Na základe vyššie uvedených skutočností je spoločnosť Towercom, a.s. oprávnená zriadiť predmetnú stavbu, ktorej skutočná
realizácia bola povolená príslušným stavebným úradom, o.i. aj na predmetných nehnuteľnostiach, a vlastníci resp. užívatelia dotknutých
nehnuteľností sú povinní strpieť jej realizáciu a nebrániť spoločnosti Towercom, a.s. resp. jej dodávateľovi (realizátorovi stavby) v zriadení tejto
stavby a vo vstupe na predmetné nehnuteľnosti.
Oznámenie o začatí výkonu prác a oprávnení, ktoré ste práve obdržali, je splnením oznamovacej povinnosti, ktorú je spoločnosť
Towercom, a.s. povinná dodržať pred skutočným začatím prác na predmetných nehnuteľnostiach a pred začatím výkonu oprávnení
vyplývajúcich z § 66 ods. 1 ZEK. Tento oznam bude taktiež vyvesený na verejne dostupnom mieste po dobu 15 dní spôsobom v mieste
obvyklom.
Veríme, že sme dostatočne vysvetlili vzniknutú situáciu a nič nebude brániť v realizácii stavby spoločnosti Towercom, a.s. v zmysle
právoplatného rozhodnutia stavebného úradu. V prípade otázok či doplnenia informácií kontaktujte realizátora uvedeného vyššie v ozname.
Ďakujeme za pochopenie pri nevyhnutných obmedzeniach počas stavebných prác!
vz.
Obecný úrad
Obec Veľopolie 78
067 31 Udavské
M-TEL s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
tel.: +421 55 677 03 78
mtel@mtel.sk
www.mtel.sk
Bankové spojenie: ČSOB a.s. IČO: 36172961
Číslo účtu: SK67 7500 0000 0002 8439 9833 DIČ: 2020043696
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka č.9296/V, Oddiel: Sro IČ DPH: SK2020043696
2/4
Výpis parciel k stavbe:
Optická trasa na pripojenie stožiara Towercom a.s. na optickú sieť Orange Slovensko a.s.
Optická trasa Humenné - Medzilaborce, časť A - Okres Humenné
k.u.: Humenné
Parcely typu KN-C: 1103/109, 1103/112, 1103/116, 4950/2, 4957/1, 5217/1, 5218/1, 5218/4, 5219, 5221, 5395,
Parcely typu KN-E: 3522/2, 3523/1, 3526/56, 3526/57, 3526/59, 3526/60, 3526/61, 3526/581, 3616/22,
3616/23, 3616/24, 3616/25, 3616/26, 3616/27, 3618, 3819, 3868, 3869
k.u.: Lackovce
Parcely typu KN-C: 1499, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1517, 1518, 1519, 1547/1, 1547/32, 1547/36,
1547/37, 1548, 1554/1, 1593, 1594, 1596, 1597, 1599, 1645, 1666, 1668, 1669, 1671, 1810, 1811,
1865, 1866, 1867
k.u.: Kochanovce nad Laborcom
Parcely typu KN-C: 2618/1, 2707/1, 2770, 2861/1, 21088/5, 21230/3, 21231/1, 21232/1, 21232/2, 21233
Parcely typu KN-E: 635/1, 636/1, 637/1, 638/1, 639/1, 639/2, 640/1, 641/1, 642/1, 642/2, 643/1, 643/2,
644/1, 644/2, 644/3, 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/1, 647/2, 648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 651/1, 652/1,
653/1, 654/1, 655/1, 655/2, 655/3, 656/1, 657/1, 657/2, 658/1, 659, 660, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2,
663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 668, 669/1, 669/2, 670, 671/1, 671/2, 671/3, 672/1, 672/2,
673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674, 675, 676/1, 676/2, 676/3, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 678/3, 679/1,
679/2, 680/1, 680/2, 681, 682/1, 682/2, 683, 684, 685, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690, 691/1, 691/2,
692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 693/3, 694/1, 694/2, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 697, 698, 699, 700/1,
700/2, 701, 704, 705/1, 705/2, 706, 707, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 710, 712, 713, 714/1, 714/2, 715/1,
715/2, 716, 717, 718/1, 718/2, 719, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 723/3, 724, 747/2, 748, 753/1, 753/3,
753/4, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757, 758, 759/1, 759/2, 759/3, 760/1,
760/2, 761/1, 761/2, 761/3, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764, 765/2, 766, 767, 768, 769, 770, 771/1,
771/2, 771/3, 772, 840, 841, 842/1, 842/2, 842/3, 843, 844, 845, 846, 847, 848/2, 849/1, 849/2, 850/1,
850/2, 851, 852, 853/1, 853/2, 854, 855, 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863/1, 863/2,
863/3, 863/4, 864/1, 864/2, 865/1, 865/2, 865/3, 865/4, 866, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 869/1, 869/2,
870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 871/1, 871/2, 872, 873, 874/1, 874/2, 874/3, 1231, 1233
k.u.: Udavské
Parcely typu KN-C: 215, 238/57, 238/196, 238/275, 244/4, 279/2, 898/2, 898/3, 899, 910, 1008/1, 1011, 1021, 1023, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/5, 1024/51, 1024/52, 1058/1, 1150/1, 1152/10, 1052/15, 1359/1, 1359/3, 1360/1, 1468/1, 3015, 3016, 3018, 3025, 3045/1
Parcely typu KN-E: 68/14, 506/1, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 554/3, 555, 705, 706/1, 706/2,
707/1, 707/2, 707/3, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 715/3, 716/1, 716/2,
717/1, 717/2, 717/3, 718, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 723/1, 723/2, 724, 725, 726/2, 726/3, 727,
728, 729/1, 729/2, 730, 731/1, 731/2, 732, 733/1, 733/2, 733/3, 734, 735/1, 735/2, 736, 737/1, 738,
739/1, 739/2, 740, 741/1, 741/2, 741/3, 742/1, 742/2, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 745, 746, 747/1, 747/2,
748, 749, 750, 752, 753/1, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 757, 758/1, 758/2, 759, 760, 761,
762/1, 762/2, 763, 764, 765/1, 765/2, 766, 767, 768/1, 768/2, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 772, 773/1,
773/2, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2, 782, 783/1, 783/2, 784/1, 784/2, 785, 786,
787, 788, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 791/1, 791/2, 792/1, 792/2, 793, 794, 795, 796/1, 796/2, 797/1,
797/2, 798, 799/1, 799/2, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2, 802, 803, 804, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 809/1,
809/2, 810, 811, 812, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 814/3, 815/1, 815/2, 816, 817, 818, 819, 820/2, 821/1,
821/2, 822/1, 822/2, 822/3, 823/1, 823/2, 824, 825, 826/1, 826/2, 827/1, 827/2, 828/1, 828/2, 828/3,
829, 830, 832, 833, 834, 835/3, 836/1, 837/2, 837/3, 838/2, 839/5, 840/4, 841/4, 841/5, 844/2, 844/3, 845, 846/1, 846/2, 847, 848, 849, 850, 851/1, 851/2, 852, 853/2, 854, 855/2, 856, 857, 858, 859/1,
859/2, 860/2, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 863/2, 864/1, 864/2, 865/1, 867, 868, 869/2, 869/3, 870/1,
871, 872, 873/2, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067/2, 1068,
1069, 1070/2, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074/2, 1074/3, 1075, 1076/2, 1076/3, 1077/1, 1077/2,
1078/1, 1078/2, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1088/1,
M-TEL s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
tel.: +421 55 677 03 78
mtel@mtel.sk
www.mtel.sk
Bankové spojenie: ČSOB a.s. IČO: 36172961
Číslo účtu: SK67 7500 0000 0002 8439 9833 DIČ: 2020043696
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka č.9296/V, Oddiel: Sro IČ DPH: SK2020043696
3/4
1088/2, 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1149, 1347/1, 1347/2, 1348/1, 1348/2, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350,
1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1373/1, 1373/2, 1374/1, 1374/2, 1379, 1380/1,
1380/2, 1381/1, 1381/2, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1383, 1384, 1385/1, 1385/2, 1386, 1387/1,
1387/2, 1388/1, 1388/2, 1389, 1390, 1391/1, 1392/2, 1393/1, 1393/2, 1394, 1395, 1396/1, 1398,
1399/2, 1400/1, 1401/2, 1402/1, 1402/4, 1403/1, 1404/1, 1405/1, 1406/2, 1407/2, 1407/5, 1408/1,
1408/4, 1409/1, 1410/2, 1410/3, 1411/2, 1412/1, 1413/2, 1414/1, 1415/2, 1416/2, 1417/2, 1418/1,
1419/2, 1419/3, 1420/2, 1420/3, 1421/1, 1422, 1423, 3015, 3018/2, 3025/1, 3025/2, 3026
k.u.: Veľopolie
Parcely typu KN-C: 190, 599, 627/1, 654, 667/1, 667/2, 667/3, 667/5, 669/2, 670, 673/1, 673/3, 800/1
Parcely typu KN-E: 177/1, 177/2, 178, 181, 607/1, 607/2, 607/3, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 609/3, 611,
613, 614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618/1, 618/2, 619/1, 619/2, 619/3, 620, 621, 622, 623, 624/1, 624/2,
624/3, 625/1, 625/2, 625/3, 625/4, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 628/1, 628/2,
629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 634/1, 634/2, 635/1,
635/2, 636/1, 636/2, 637/1, 637/2, 638/1, 638/2, 639, 640, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4,
642/5, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645/1, 645/2, 646, 647/1, 647/2, 648/1, 654, 666, 667, 668/4, 668/5,
668/6, 668/7, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 670/7, 670/8, 671/101, 3066, 3068, 3071, 3072, 3074,
3075/2, 3076, 3077, 3079, 3080, 3082, 3085, 3090, 3091, 3093/1, 3094, 3095, 3098, 3099, 3102, 3103,
3106, 3107, 3108, 3111, 3112, 3114, 3116, 3117, 3120, 3121
k.u.: Ľubiša
Parcely typu KN-C: 668/1, 669, 670, 763/1, 809/1, 842
Parcely typu KN-E: 1788/1, 1788/2, 1875/1, 1879, 1882, 1928/7, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956/2, 1957/2,
1958/2, 1959/2, 1963, 1964, 1968, 1969/1, 1970/1, 2203
k.u.: Hankovce
Parcely typu KN-C: 569/1, 569/2, 570, 571, 588, 589/3, 598/1, 599, 600/1, 600/2, 600/3, 616, 621, 627, 628, 629/2, 632, 633, 639, 674/1, 713/1, 716, 717/1, 718/1, 718/2, 720, 722/1, 722/2
Parcely typu KN-E: 181/3, 181/4, 181/6, 181/7, 181/8, 181/9, 181/11, 181/12, 181/35, 181/36, 181/37,
181/38, 181/39, 181/40, 182/42, 182/43, 182/44, 182/45, 183/11, 183/86, 183/301, 183/302, 183/487,
718/2, 718/3, 719/7, 719/208, 720/3, 720/5, 721/4, 722/4, 723/5, 723/106, 724/206, 724/208, 725/105,
726/103, 727/103, 727/104, 729/101, 758, 926/1, 926/5, 927/1, 927/5, 928/1, 928/6, 929/1, 929/4,
930/1, 930/7, 930/8, 931/1, 931/6, 932/1, 932/6, 933/1, 935/1, 935/5, 936/1, 936/4, 937/1, 937/2, 941/1,
941/4, 942/1, 942/4, 943/1, 943/6, 1114/1, 1114/4, 1115/1, 1115/2, 1116/1, 1117/1, 1138/1, 1138/2,
1138/302, 1140/2, 1140/3, 1145, 1202/2, 1380/2, 1381, 1401/102, 1401/302, 1401/402, 1416/3, 1875/2
k.u.: Koškovce
Parcely typu KN-C: 343, 544, 705, 711, 716, 718/1, 718/3, 720/1, 732/1, 732/2, 733/1, 758, 766/3, 766/5, 768, 772, 774, 775, 777/1
Parcely typu KN-E: 434/2, 691, 693/1, 694/1, 694/2, 694/5, 723, 724/1, 724/2, 725, 726/1, 726/2, 727,
728/1, 728/2, 729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 731/3, 732/1, 732/2, 733, 734/1, 734/2, 735/1,
735/2, 735/3, 736/1, 736/2, 737, 738, 739/1, 739/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 741/3, 742, 743, 744/1,
744/2, 744/3, 745, 746, 747/1, 748, 749/1, 749/2, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 753/1,
753/2, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 755/3, 756/1, 756/2, 756/3, 757/1, 757/2, 757/3, 758/1, 758/2, 759/1,
759/2, 759/3, 759/4, 760/1, 760/3, 760/4, 761, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 763/3, 764/1, 764/2, 764/3,
765, 766, 767, 768, 769/1, 769/2, 769/3, 770, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 772/1, 772/3, 773/1, 773/2,
773/3, 774, 775, 776, 777/1, 777/2, 778, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2, 781/1, 781/2, 781/3, 782/1, 782/2,
782/3, 783/1, 783/2, 783/3, 784/1, 784/2, 784/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4,
786/5, 787, 788/1, 788/2, 789/1, 789/2, 789/3, 790/1, 790/2, 791/1, 791/2, 792, 793, 794, 795/1, 795/2,
795/3, 796/2, 797/1, 797/4, 797/5, 797/8, 798/1, 798/4, 799/1, 799/4, 799/5, 800/2, 800/3, 801/2, 802/1,
802/4, 803/2, 885/2, 1094, 1133, 1134, 1135, 1136/1, 1136/2, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157/1, 1158/1,
M-TEL s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
tel.: +421 55 677 03 78
mtel@mtel.sk
www.mtel.sk
Bankové spojenie: ČSOB a.s. IČO: 36172961
Číslo účtu: SK67 7500 0000 0002 8439 9833 DIČ: 2020043696
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka č.9296/V, Oddiel: Sro IČ DPH: SK2020043696
4/4
1159/1, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165/1, 1166, 1167, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177,
1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191/1, 1235, 1236, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253,
1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270,
1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286,
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302,
1303, 1304, 1305, 1306/1, 1306/2, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317,
1318, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359
k.u.: Jabloň
Parcely typu KN-C: 668, 671, 672, 676, 677, 680/1, 681/1, 720/1, 720/15, 724, 740, 741/1
Parcely typu KN-E: 923/1, 923/3, 923/4, 923/103, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 925/3, 926/1, 926/2, 927/1, 927/2, 928/1, 928/2, 928/3, 929/201, 935/20, 937/17, 937/18, 937/19, 937/20, 937/21, 937/22, 937/23, 937/24, 937/25, 937/26, 937/27, 937/28, 937/29, 937/30, 937/31, 937/32, 937/33, 937/34, 937/41,
937/42, 937/43, 937/44, 937/45, 937/46, 937/47, 937/48, 937/49, 937/50, 937/51, 937/52, 937/53,
937/54, 937/55, 937/56, 937/57, 937/59, 940/1, 940/6, 940/8, 940/9, 940/10, 940/11, 940/12, 940/14,
940/16, 940/17, 940/18, 940/19, 940/20, 940/21, 940/22, 940/23, 940/24, 940/25, 940/26, 940/27,
940/28, 940/29, 940/30, 940/32, 940/33, 940/34, 940/35, 985/101, 992/103
k.u.: Zbudské Dlhé
Parcely typu KN-C: 249, 250, 251/1, 252/1, 253/1, 257, 258/3, 259, 266, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 315, 372, 374, 375
Parcely typu KN-E: 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/18,
48/19, 48/20, 48/21, 48/22, 48/23, 48/24, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/41, 48/42, 48/43, 48/44, 48/45,
48/46, 48/47, 48/48, 48/49, 48/50, 48/51, 48/52, 50/1, 50/2, 51/1, 51/4, 186/1, 186/2, 214, 215/1, 217/1,
217/3, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/10, 219/1, 220/1, 220/4, 220/5, 220/8, 221/1, 221/4,
221/5, 222/1, 222/4, 223/1, 223/5, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/6, 368/7, 368/8, 368/9, 369/1, 369/2,
370, 371/1, 371/2, 372/1, 373/1, 373/2, 373/3, 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2,
376/3, 377/1, 377/2, 377/3, 378/1, 378/2, 378/3, 379, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 381/3, 382/1, 382/2,
383, 384/1, 384/2, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 387/4, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3,
390/1, 390/2, 390/3, 391/1, 391/2, 391/3, 392, 393/1, 393/2, 394/1, 394/3, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2,
397, 398/1, 399/1, 399/3, 399/4, 400/1, 400/2, 401, 402/1, 402/2, 402/3, 403/1, 403/3, 404/1, 404/2,
405/1, 405/2, 405/3, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7,
408/8, 408/9, 427
k.u.: Hrabovec nad Laborcom
Parcely typu KN-C: 361, 362, 365, 366, 369, 410
Parcely typu KN-E: 50/1, 51/4, 317, 321, 322, 323, 324/2, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328, 329,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 1029, 1031, 1038, 1043, 1052
1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár