Výzva na predloženie cenovej ponuky

 13.11.2017

LT-consult, s.r.o., Duchnovičovo nám.1., 080 01 Prešov

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka podľa § 117

Obec Veľopolie ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len Zákona o VO)  v súlade s § 117 citovaného zákona dovoľuje si Vás vyzvať na predloženie cenovej ponuky pre realizáciu stavby :

„VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - VEĽOPOLIE“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:  Obec Veľopolie

Zastúpený :  Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce

Sídlo organizácie:  Obecný úrad Veľopolie , Veľopolie 78, 067 31 Udavské

Telefón: 057 / 779 61 23

e-mail: starosta@velopolie.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie predmetu zákazky: Ing. Ľubica Tomášová,  Duchnovičovo námestie 1, 08001 Prešov, Tel.: +421907910242

2. Predpokladaná hodnota zákazky : 104 395,37 € bez DPH v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie

Ing. Mária Salanciová

                                                                                        

3. Vymedzenie predmetu  zákazky:

Opis a rozsah predmetu zákazky:

Predmet zákazky je podrobne definovaný priloženým dokumentom- projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, čo tvorí neoddeliteľnú súčasť výzvy (príloha č. 2)

Spoločný slovník obstarávania /CPV / : 45000000-7, 45212221-1

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Veľopolie , okr. Humenné

Záujemcom sa odporúča z dôvodu získania podrobných informácií vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, ktorú je potrebné dohodnúť telefonicky so starostom obce (zástupcom verejného obstarávateľa). Výdavky spojené s obhliadkou hradí v plnej výške záujemca.

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov .

Trvanie zmluvy: predpokladaný termín  - 6 mesiacov od odovzdania staveniska

5. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ:PRV SR 2014-2020, podopatrenie : 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, resp. z ďalších externých zdrojov  a z rozpočtu obce. Na uskutočnenie stavebných prác sa neposkytuje preddavok. Ďalšie podmienky financovania sú bližšie špecifikované v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy (príloha č.1)

6. Predkladanie ponúk:

Spôsob a miesto predkladania/doručenia ponúk:

Uchádzač predloží cenovú ponuku na adresu  osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu :  LT-consult , s.r.o., Duchnovičovo nám.1., 080 01 Prešov v zalepenej obálke, s názvom : „VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - VEĽOPOLIE“.  Na obálke uvedie „NEOTVÁRAŤ“.

Navrhovaná zmluvná cena musí byt' stanovená podl'a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť,  že nie je platcom DPH upozorní v ponuke označením "Nie som platcom DPH" a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:    22.11.2017

Obsah ponuky:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

  • doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyplnený Návrh zmluvy o dielo (príloha č.1) opatrený podpisom štatutára – uchádzača a originál Výkaz výmer (príloha č.2)
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 3)
  • Harmonogram prác (originál, opatrený podpisom štatutára  - uchádzača, príloha č. 4)
  • čestné prehlásenie alebo potvrdenie, že uchádzač nemá nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni (príloha 5)

Jazyk predkladania ponúk:

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.

Každá ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny. Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledky uskutočneného verejného obstarávania. S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do lehoty viazanosti ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v  €  /Euro/ s DPH.

Lehota viazanosti ponúk :  31.12.2017

7. Osobitné dojednania

V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky a že počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov,  že ak sa na víťazného Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho Subdodávatelia, povinný preukázať splnenie tejto povinnosti pred podpisom Zmluvy o dielo a  túto povinnosť dodržať po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodávateľov.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku v požadovanom termíne.

S pozdravom

                                                                                                                         ............................................

Ľubica Tomášová

  LT-consult,  s.r.o.

Prílohy výzvy:

1/  Návrh Zmluvy o dielo

2/  Výkaz výmer + PD

3/  Návrh na plnenie kritérií

4/  Harmonogram prác

5/  Vzor čestného vyhlásenia

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár