SlovenskýEnglish

Pozvánka obecné zastupiteľstvo 1.3.2024

 29.02.2024

Starostka obce Veľopolie

P  O  Z  V Á  N  K A

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1.3.2024  o 18.30 hod.

v priestoroch  Obecného úradu

s týmto programom: 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly v roku 2023 v obci Veľopolie

5. Správa z finančnej kontroly č.1/2024

6. Plnenie rozpočtu obce

7. Zapojenie obce do Dlhopisového programu VVS a.s.

8. Organizácia volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu

9. Majetkové priznanie starostky obce

10. Nájomná zmluva a prenájom priestorov v majetku obce

11.  Rôzne, diskusia

12. Návrh na uznesenie, záver

       

                             

                  S pozdravom

                                                                                 Ing. Valéria Klapáčová


    Zoznam aktualít: