SlovenskýEnglish

Pozvánka obecné zastupiteľstvo 30.5.2024

 30.05.2024

Starostka obce Veľopolie

 

P  O  Z  V Á  N  K A

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

30.5.2024  o 19.00 hod.

v zasadačke   obecného úradu

s týmto programom: 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Správa z finančnej kontroly č.2/2024, č.3/2024
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2024
  6. Návrh záverečného účtu obce Veľopolie za rok 2023,  odborné stanovisko  hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu.
  7. Plnenie rozpočtu
  8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  9. Plán akcií na 2.polrok 2024
  10. Rôzne, diskusia

11. Návrh na uznesenie, záver

       

                             

 

                  S pozdravom

                                                                                 Ing. Valéria Klapáčová

 


Zoznam aktualít: